آرت‌یونیتی برگزار می‌کند
«جایزه مونه» یک رویداد رقابتی در رشته‌ی نقاشی با تکنیک آزاد است. برای حضور در این رقابت آثار باید با موضوع و محوریت گل خلق شده باشند.

هنرمند در تعامل با هستی، آگاهی و تجربه ی زیسته را بازاندیشی میکند.او میتواند از واقعیتِ ملموس، طبیعت گرایی و علم به درآید و از روال جهـانِ معمول خارج شود.خلق هنرمندانه با این رویکرد میتواند، اهمیت را از سوژه به اُبژه انتقال دهد.به عبارتی، اهمیت از دیدگانِ هنرمند به چگونگی بازنمودِ او از جهان پیرامونش سوق مییابد.

پس میتوان گفت، جایگاه و ارزش اثر هنری هیچگاه به موضوع آن محدود نبوده است.بلکه، چگونگی دریافت، دیدن و بیان موضوع، آن را در حکمِ اثرِ خلاقه ی هنری قرار میدهد. در تاریخ هنر، گل ،علاوه بر سویه زیباشناختی آن، با رویکردهای متفاوت به اقتضای زمان و مکان، محورِ آثار هنرمندان عمده ای قرار گرفته است.

داوران فراخوان

فرح اصولی

علیرضا آدم بکان

رسول اکبرلو

مراحل شرکت در فراخوان مونه

مرحله اول

ثبت نام و ارسال آثار

مرحله دوم

تصاویر ارسالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مرحله سوم

اصل آثار تایید شده در مرحله اول مورد داوری قرار خواهند گرفت و آثار منتخب در این مرحله به بخش نهایی نمایش راه خواهند یافت.

مرحله چهارم

۳ اثر از آثار راه یافته به نمایشگاه به عنوان آثار برگزیده اعلام می گردند.

مرحله پنجم

از میان آثار راه یافته به نمایشگاه ۲ اثر ، منتخب هیات داورن و یک اثر برگزیده از نگاه مخاطبین خواهد بود

معرفی نشان ها

نشان نیلوفر آبی

برگزیده اصلی

نشان پیچک

برگزیده نسل نو ( زیر ۲۳ سال)

نشان آفتابگردان

برگزیده مخاطبان

به هر برگزیده مبلغ 5میلیون تومان جایزه نقدی و نشان اهدا می گردد.

فرم ثبت نام فراخوان را پر کنید